Regulamin

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Pelier.pl;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://pelier.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ASSA SKIBA SPÓŁKA JAWNA a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.pelier.pl
2.Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Sklep internetowy Pelier, działający pod adresem www.pelier.pl prowadzony jest przez ASSA SKIBA SPÓŁKA JAWNA ul. Aleja Lotników Polskich 134 Świdnik 21-040 NIP 7123351930  REGON: 368717371
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
– zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: dostęp do internetu.
6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej strony www.pelier.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Rejestracja w sklepie internetowym jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
PELIER może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez PELIER za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię PELIER.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla PELIER,
korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.pelier.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2.Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z PELIER umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
8. Średni czas realizacji zamówienia wynosi od 2-10 dni roboczych. W okresie zwiększonej liczby zamówień (święta, cykliczne wydarzenia itp.) czas realizacji może się wydłużyć do 14 dni roboczych.
9. Akceptując regulamin, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz marketingowych drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania Zamówienia.

V. DOSTAWA

1.Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem metod dostawy widocznych na etapie składania Zamówienia.
2. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
3. Termin realizacji dostawy wynosi 3 dni robocze, które liczy się od dnia potwierdzenia mailowego o przyjęciu zamówienia do realizacji.
4. Przyjęcie zamówienia do realizacji odbywa się po zaksięgowaniu środków na koncie wskazanym jako konto do przelewów lub po przesłaniu potwierdzenia przelewu za Zamówienie mailowo na adres: pelier@pelier.pl

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
2.Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za pośrednictwem systemów:

  • Tpay;
  • Tradycyjny przelew

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zakupionych w sklepie PELIER produktów w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania, na zasadach opisanych w Ust. Z dn. 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 nr 827). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produkt należy odesłać na adres: ……., wraz z formularzem ODSTĄPIENIA OD UMOWY w wersji papierowej.

3. W przypadku spełnienia warunków odstąpienia od umowy będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Informujemy, iż nie przyjmujemy paczek za pobraniem. Każdy produkt powinien być odpowiednio zapakowany.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

5. Po zweryfikowaniu przez nas zwrotu środki zostaną zwrócone w ciągu 14 dni. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

1. Pelier jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
2.Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:, pelier@pelier.pl.  PELIER zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. PELIER zastrzega:
po złożeniu zamówienia przez klienta i zmianie statusu na “W trakcie realizacji” PELIER nie ma obowiązku uwzględniania zmian w zamówieniu przekazywanych przez klienta.

dostawa odbywa się zazwyczaj w terminie trzech dni roboczych od zmiany statusu zamówienia z „Oczekujące” na „W trakcie realizacji”. PELIER zastrzega sobie, że okres ten ze względów produkcyjnych może bez wcześniejszego poinformowania Nabywcy wydłużyć się do 14 dni roboczych od otrzymania przez Nabywcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

IX. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. PELIER podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2.Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić PELIER o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:, pelier@pelier.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego,
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5. PELIER zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
6. Klient ma możliwość wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres pelier@pelier.pl

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PELIER a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PELIER a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę PELIER.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą Newsletter”) przez Operatora Usługi.

Operatorem Usługi jest PELIER z siedzibą w Świdniku, pod adresem Aleja Lotników Polskich 134 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000703452, NIP 7123351930 REGON 368717371

Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

2. Przedmiot usługi

Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Operatora Usługi na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty sklepu internetowego dostępnego w domenie pelier.pl.

Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Operatorem Usługi, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w postanowieniach powyższych.

Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

3. Warunki korzystania

Usługa Newsletter jest świadczona bezpłatnie.

Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie internetowej w domenie pelier.pl w części dotyczącej Newsletter poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk potwierdzający zapis do subskrybcji Newslettera. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Operatora Usługi oraz uruchomienie świadczenia usługi Newsletter.

Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi może stanowić naruszenie prawa oraz prowadzić do odpowiedzialności karnej.

4. Czas trwania usługi

Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter.

Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę na korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail pelier@pelier.pl lub pocztą na adres Operatora Usługi podany w postanowieniu § 1 Regulaminu.

Operator Usługi ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Klienta.

Operator Usługi może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter bez wcześniejszego poinformowania Klientów

5. Dane osobowe

Operator Usługi jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wskazania adresu poczty elektronicznej do realizowania usługi Newsletter.

Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora Usługi zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter (informowania o produktach dostępnych w ofercie).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonania Usługi Newsletter.

Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody na otrzymywanie usługi Newsletter, a po tym okresie, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami).

Operator Usługi zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe dotyczące Uczestników są chronione przez Operatora Usługi przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia usługi Newsletter nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie pelier.pl/polityka-prywatnosci

6. Reklamacje

Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy pelier@pelier.pl lub pocztą tradycyjną, bezpośrednio na adres Operatora Usługi podany w pierwszym paragrafie Regulaminu.

W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.

Operator Usługi rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

0
Twój koszyk jest pusty!

Wygląda na to, że nie dodałeś jeszcze żadnych przedmiotów do koszyka.

Przeglądaj produkty